Akan ku tulis hal yang ku suka dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

Posts tagged ‘darah’

TRANSFUSI DARAH MENURUT PANDANGAN ISLAM

PENGERTIAN TRANFUSI

 • Pindah tuang
 • Memindahkan sejumlah cairan (dalam jumlah yang cukup besar) ke dalam pembuluh darah balik
 • Tranfusi darah : memindahkan cairan (darah) dari seorang donor kepada seorang akseptor (resipien)

DONOR DAN RESIPIEN

 • DONOR : orang yang menyumbangkan organ tubuh (darah) kepada resipien
 • RESIPIEN : orang yang menerima organ tubuh (darah) dari seorang donor

MACAM MACAM DONOR

 • Donor anggota badan yang bisa pulih kembali (darah, kulit, sumsum tulang)
 • Donor anggota badan yang dapat menyebabkan kematian
 • Donor angota badan yang hanya satu satunya (meskipun tdk mengakibatkan kematian (lidah, pankreas)
 • Donor anggota badan yang ada pasangannya (mata, ginjal)
 • Donor alat reproduksi manusia (sperma, ovum, ovarium, testis)
 • Donor anggota badan dari mayat yang berwasiat

HAKEKAT DARAH

 • Darah adalah bagian dari badan (anggota badan)
 • Memindahkan darah berarti memindahkan anggota badan

Hukum memakan darah

“Sesungguhnya Alloh hanya mengharamkan bagimu mangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut selain Alloh. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya…….” (Al baqoroh : 173)

“ Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Alloh…….”(Al Maidah : 3)

DARAH ADALAH MAKANAN HARAM

PANDANGAN ULAMA TERDAHULU

 • MEMANFAATKAN ANGGOTA BADAN ADALAH HARAM BAIK DENGAN CARA JUAL BELI ATAUPUN DENGAN CARA LAINNYA
 • Memanfaatkan anggota badan manusiatidak diperbolehkan. Ada yang beralasan karena (1)najis, (2)merendahkan. Alasan kedua adalah alasan yang benar (Al-Fatwa Al-Hidayah)
 • “Tidak diperkenankan menjual rambut manusia ataupun memanfaatkannya. Karena manusia itu terhormat bukan hina” (Al Murghinani)
 • Adapun tulang dan rambut manusia tidak boleh dijual, bukan karena najis atau suci, tetapi karena menghormatinya. Menjualnya berati merendahkannya” (Al Kasani)
 • Menjual air susu wanita (BOLEH). Karena susu itu suci dan bermanfaat sehingga Alloh memperbolehkkan untuk meminumnya walaupun tidak dalam keadaan terpaksa (Madzhab, Maliki, Hambali dan Syafi’I)
 • Menjual air susu (HARAM). Karena susu adalah bagian dari anggota badan (Mazhab Hanafi)
 • Ulama terdahulu sangat berhati hati dalam hal perlakuan terhadap anggota badan manusia (manusia merupakan mahluk terhormat dalam pandangan Islam)
 • Pada saat itu belum terpikirkan perkembangan Ilmu kedokteran yang sepesat sekarang

KAIDAH USUL FIQIH

 • Keharusan mengambil risiko terkecil untuk menolak bahaya yang besar, dan mengorbankan manfaat yang lebih kecil untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar
 • Darurat akan memperbolehkan yang haram

DONOR DAN TRANFUSI DARAH

 • Tidak menyebabkan kerusakan (kematian pada diri donor)
 • Memberikan manfaat (mencegah kerusakan/kematian) pada akseptor
 • Donor / Tranfusi tidak boleh dilakukan bila menyebabkan kematian pada diri donor (darah diambil terlalu banyak), meskipun memberikan manfaat kepada resipien.
 • DONOR DARAH DAPAT MENCEGAH BAHAYA YANG SUDAH PASTI (MENCEGAH KERUSAKAN/KEMATIAN RESIPIEN)
 • BAHAYA YANG TIMBUL AKIBAT DONOR/TRANFUSI DAPAT DIPERKIRAKAN
 • PERBEDAAN KERUGIAN YANG TERJADI DAN MANFAAT YANG DIPEROLEH JELAS (MANFAAT LEBIH BESAR DARI KERUGIAN)
 • Donor darah memberikan manfaat yang sangat besar dan termasuk mendonorkan anggota badan yang dapat pulih kembali
 • Pendonor tidak akan mendapat kerugian/kerusakan yang berarti, bahkan mendapat manfaat.
 • Tranfusi darah tidak sama dengan “memakan darah”
 • Kerusakan / kerugian akibat tranfusi dapat diperkirakan dan dicegah dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Donor darah

 • Kebutuhan tranfusi darah adalah terus menerus dan meluas (akibat bencana alam, perang, kecelakaan, operasi dan berbagai penyalit) sehingga kebutuhan darah semakin meningkat.
 • Donor darah bisa menjadi obat / sarana penyembuhan berbagai penyakit
 • Mendonorkan darah hukumnya FARDLU KIFAYAH.

KESIMPULAN

 • Tranfusi darah diperbolehkan karena dengan perhitungan ilmiah yang tepat dapat menolong /memberikan manfaat yang besar bagi resipien dan tidak memberkan kerugian / kerusakan pada diri donor baik dalam jangka pendek maupun panjang
 • Hasil perbandingan antara kemaslakhatan dan kemudlorotan jelas, yaitu kemaslahatan lebih besar dari kemudlorotan, sehingga tidak bertentangan dengan kaidah usul fiqh
 • Hendaknya tujuan dari donor-tranfusi darah adalah untuk menyelamatkan hidup resipien, bukan keuntungan materi dari pendonor (jual beli darah)
 • Mendonorkan darah hukumnya fardlu kifayah mengingat semakin besarnya kebutuhan darah untuk menyelamtkan hidup manusia akibat bencana alam, kecelakaan, operasi, perang dan berbagai penyakit yang lain
 • Jangan sampai donor darah menyebabkan pelecehan terhadap kehormatan manusia, karena jual beli anggota badan seperti donor anggota badan lain (ginjal, mata dll)

Sumber : Kuliah agama dan kesehatan oleh dosen saya

Awan Tag